"รับเป็นที่ปรึกษา ชาวต่างชาติ “ซื้ออสังหาริมทรัพย์” ในไทย"


business.co.th

ชาวต่างชาติ “ซื้อบ้าน” ในไทยได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง

รับดำเนินการและเป็นที่ปรึกษาให้ชาวต่างชาติ ให้สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ ไม่ถูกหลอกและโดนโก่งราคา เพราะเราคือมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะ

1.คนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ ซึ่งจะต้อง…
- นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในระยะเวลาลงทุน 5 ปี
- ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ที่ดินที่สามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นที่ดินในเขต กทม., เมืองพัทยา, หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยว่าด้วยราชการทหาร
- ต้องใช้เพื่อทำการอยู่อาศัยและไม่ผิดศีลธรรม ถ้าผิดเงื่อนไข ทางหน่วยงานมีสิทธิจำหน่ายที่ดินนั้นๆ

ประเภทธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ มีดังนี้
- การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นหรือดอกเบี้ย
- การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

2. คนต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นชาวไทย
อีกหนึ่งช่องทางของการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติก็คือ การที่สมรสกับชาวไทยนั่นเองค่ะ ที่นี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า…เค้ากำหนดเงื่อนไขไว้อย่างไรบ้าง…?

สำหรับคนต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทยนั้น คู่สมรสที่เป็นคนสัญชาติไทย สามารถซื้อที่ดินได้โดยผู้ซื้อและคู่สมรสที่เป็นคนต่างชาติจะต้องยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่มีสัญชาติไทย มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่นำมาหาได้ร่วมกัน